Ekstraordinær Generalforsamling - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen > Referater > 2024


Ekstraordinær Generalforsamling i Kobbelhusene d. 04.01.24

Tilstede: Bestyrelsen, lejerne fra Kobbelhusene 3 – 155 og fra 1B-1K,
Ordstyrer: Flemming
Referent: Charlotte

Dagsorden:
1. Oplæg fra formanden
2. Afstemning i forhold til mistillidsvotum
3. Konklusion på afstemning

Ad. 1. Oplæg fra formanden
Er vedhæftet dette referat. (Se nedenfor)
Ad. 2. Afstemning i forhold til mistillidsvotum
47 stemmer i alt. 37 ikke mistillid, 7 mistillid, 3 ugyldige/blanke. Lejere fra 1B-1K havde ikke stemmeret.
Ad. 3. Konklusion på afstemning
Der stilles ikke mistillid til bestyrelsen, hvorfor den bliver siddende til ordinær generalforsamling i marts 2024. Da beboerne fra 1B-1K ikke er en del af Kobbelhusene og beboerforeningen bliver de bedt om at forlade mødet.

Spørgsmål og generel drøftelse:
Der efterlyses mere information om de 2 forskellige ejendomsselskaber samt om 1B-1K fortsat betaler kontingent til beboerforeningen i Kobbelhusene. Bestyrelsen oplyser, at betalingen fra 1B-1K er stoppet. Bestyrelsen går videre med ønsket om mere information om de 2 forskellige ejendomsselskaber til VG-Bolig.Sigurd er købt ind som vicevært for 1B-1K.

Der stilles spørgsmål til muligheden for at 1B-1K kan betale og være med i foreningen. Dette er ikke muligt. Jævnfør at vi er 2 forskellige ejendomsselskaber

Der spørges til huslejesammensætningen og reguleringen heraf, samt til udgifter til fx vinduer. Der spares løbende op til udgifter til vinduer og sokkel mv. Det er konto for udvendig vedligeholdelse § 119, som er lovbestemt og som pr 1/01-24 udgør 107 kr. pr m² boligareal p.a.
Udskiftning og reparation heraf vurderes af Sigurd og VG. Huslejen reguleres efter samlede udgifter og deraf driftsregnskabet. Alle udgifter er steget herunder snerydning, el, vand samt en generel stigning af inflationen.
Beboer indskud og forudbetalt leje svarer til 3 mdr. husleje. I forbindelse med forhøjelse af leje reguleres depositum i henhold til lejelovens §60 stk.1 og reguleres i 3 mdr. og forudbetalt leje reguleres i 1 mdr.

Bestyrelsen undersøger om tidligere huslejestigninger grundet øget ejendomsskat ved bebyggelse af 1B-1K, kan tilbageføres.

Udgifter til vedligeholdelse af legepladser dækkes gennem driftsregnskab for beboere ved ejendomsselskab Kobbelhusene 3-155. Bestyrelsen er løbende i dialog med VG -Bolig vedr. reparationer og vedligehold.

Utilfredshed med manglende snerydning samt prisen herfor. Bestyrelsen er undersøgende på oplevelsen af den manglende snerydning samt udgifterne hertil.

Bestyrelsen er undersøgende på om referater fra bestyrelsesmøder kan sendes ud via mail fra VG-Bolig

Der ønskes en opmærksomhed på medlemmer samt retorikken på Kobbelhusenes Facebook gruppe. Nuværende bestyrer af gruppen er opmærksom herpå og vil overveje om der skal nedsættes regler for gruppen. Bestyrelsen er ikke involveret i gruppen og har dermed ingen indflydelse herpå.

Der ønskes et øget fokus fra alle beboer på sortering af affald særligt på containerpladsen.

Der er ingen planer om nye badeværelser eller køkkener.

Ordinær årlig generalforsamling i marts 2024


Formandens oplæg
Bestyrelsen er blevet pålagt ved underskriftindsamling at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vil blive stillet mistillidsvotum til bestyrelsen
Jeg vil gerne uden afbrydelser, have lov til at belyse noget af forløbet siden sidste generalforsamling.

Jeg starter med lidt historik.
Onsdag d.8. marts 2023 havde vi generalforsamling, hvor Carsten, Trine, Lone og Lars bliver valgt til bestyrelsen. Gitte forsatte i bestyrelsen (var ikke på valg). Suppleanter Karen og Lene.

Tirsdag d. 14/3 var der konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Lars blev valgt som formand – Carsten som kasser – Gitte sekretær – Trine fælleshusbestyrer

Allerede på de første møder må vi konstatere at der var en anspændt stemning, og en kedelig retorik. Bemærkninger som " jer og os - "vi er ikke fine nok til jer " kørte hen over bordet, med henvisning til 3-155 kontra 1-rækken.
Vi var nogle der følte, at der var en meget negativ holdning til mange ting f.eks. Sigurd arbejdsforhold – ageren bl.a. fra formandens side, hvilket vi var nogle der gjorde opmærksom på ikke var vores opgave at forholde os til, da vi ikke er arbejdsgiver for Sigurd, men vi gerne samarbejder med Sigurd til fordel for alle beboerne i Kobbelhusene.

Den anspændte stemning og manglende forståelse imellem bestyrelsesmedlemmerne fortsætter på de efterfølgende møder indtil formanden d. 29.8 uden yderligere varsel nedlægger sit hverv.
Lone og suppleanten Lene trækker sig ligeledes fra bestyrelsen de følgende dage.

Mandag d. 4/9 holder bestyrelsen nyt konstituerende møde med Karen som formand. Vi er herefter en fuldgyldig og beslutningsdygtig bestyrelse. Jævnført Familieadvokaten.dk

Udfaldet af konstitueringen giver anledning til, at bestyrelsen af flere omgange bliver kontaktet af en beboer fra 1-rækken, som ønsker at træde i stedet for dem der forlod bestyrelsen med den begrundelse, at vi ikke var en fuldgyldig og beslutningsdygtige. Endnu en gang henviser bestyrelsen til Familieadvokaten.dk der belyser at vi er en lovlig bestyrelse efter reglerne.

Set i bagklogskabets lys, må vi faktisk betragte det som et ”held” at formanden selv trak sig. Det havde givet inhabilitet i forhold til vores kerneopgaver i bestyrelsen. Med den viden vi har nu, er det en misforståelse at have bestyrelsesmedlemmer fra 1-rækken i bestyrelsen.

Beboerforeningen er oprettet af og for nr.3-155. En af opgaverne er at gennemgå og evt. anfægte driftsregnskab som ligger til grund for vores huslejefastsættelse og reguleringer.

Som vi har prøvet at forklare gennem forskellige skrivelser, er vi to forskellige bebyggelser/ejendomme. Det eneste vi har tilfælles, at begge ejendomme ligger på samme matrikel.

Den husleje der ligger til grund i 1B-1K Rækken fastsættes efter markedspris.

Vi får i bestyrelsen ingen meddeler om forhold / husleje etc. vedr. 1B - 1K, da det vedrører ikke os, ligesom det modsatte er tilfældet.

Nr.: 3-155 har omkostningsbestemt husleje, hvilket vil sige, at stort set alle de udgifter der er forbundet med nr. 3-155, fælleshuset og vaskeri fordeles på nævntes huslejer (jfr. driftsregnskab)

Lørdag d. 9/12 kommer Lone fra 1B - 1K rækken til formanden Karen og afleverer navnelister på beboere der har skrevet under på flg.

Kære beboer Kobbelhusene
Citat:
Vi der bor i 1B-1K er blevet ofre for den siddendes bestyrelses underfundige luner! De vælger at bryde indtil adskillige regler og love for at få os ekskluderet fra fællesskabet i Kobbelhusene.

Lovbrud og usandheder bliver brugt i adskillige sammenhænge.

Derfor vælger vi nu at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og vil på denne stille et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse.

Til dette skal vi ifølge beboerforeningens vedtægter bruge minimum ¼ af foreningens medlemmers opbakning. Vi håber, netop at du vil bakke op om denne ekstraordinære generalforsamling, så vi atter kan få ro på i Kobbelhusene.

Med venlig hilsen
beboerne i 1B og 1K

Citat slut.

Efter at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvori vi oplyser omkring mistillidsvotum får vi efterfølgende adskillige henvendelser fra lejere i ejendomsselskabet Kobbelhusene, både personligt og skriftligt.

Disse henvendelser drejer sig om følgende:

• Mange ønsker at trække deres stemme tilbage.
• Man følte sig meget misinformeret /manipuleret, har ikke set forsiden eller blevet fortalt om den rette dagsorden.
• Mange følte sig presset til at skrive under, af meget insisterende underskriftindsamlere.
• Mange har troet de blot skrev under på ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen ville forklare huslejestigninger mm.

Jeg gør her opmærksom på, at det IKKE er bestyrelsens ord. Det er ikke bestyrelsen, der har henvendt til ovennævnte beboere, men omvendt.

Den retorik der er anvendt på 1. side af underskriftindsamlingen, som mange måske de fleste, ikke har set, virker særdeles stødende på os i bestyrelsen.

Vi har hverken benyttet os af lovbrud eller usandheder. Dette er ganske frivilligt bestyrelsesarbejde i en beboerforening, som har eksisteret i mange år uden den mindste mistillid, men til gavn og glæde for beboerne i Kobbelhusene.

Bestyrelsen synes at det er en uartig optræden, overfor os, der frivilligt har ydet et godt stykke arbejde i mange år, efter bedste evne til gavn for beboerne i Ejendomsselskabet Kobbelhusene nr. 3-155.

Slutteligt er der er to ting, der er uomtvistelige:

1. Vi er to helt forskellige ejendomme, nr.3-155 og 1B- 1K. Beboerforeningen Kobbelhusene hører til den ene ejendom nr. 3-155, hvor driftsomkostningerne fordeles mellem disse lejere.
2. Ved en beklagelig fejl er 1B-1K tilbudt medlemskab ved en passus tilføjet i paragraf 3 i vedtægterne.

Jævnført indkaldelsen:
1B-1K lejernes tilbud om medlemskab er ikke en generalforsamlingsbeslutning, men alene indført af den daværende bestyrelse og alene tiltænkt som rent socialt element herunder fælleshuset. Den daværende formand Peder Pedersen var primusmotor for tilbuddet og forestod egenhændig tillægget til §3. Men en paragrafændring skal vedtages på en generalforsamling og tilføjelsen er derfor ikke gyldig.

Sammenholdt med det oplyste vedr. 2 forskellige ejendomme, er det også indlysende, at vi ikke kan være i samme beboerforening.

Der er sket en fejl, og denne fejl rettes ved skrivelsen af 23.november 2023 sendt til alle af Charlotte Nielsen VG Bolig

MVH.
bestyrelsen v/ Gitte, Trine, Carsten og Karen

Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu