Lejebestemmelser - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Lejebestemmelser

Fælleshus
Lejer:
Lejer skal være fyldt 18 år og være bosiddende i Kobbelhusene. Lejer kan i særlige tilfælde være bosiddende uden for Kobbelhusene, såfremt formålet er alment nyttigt, udlejning på disse særlige vilkår, kun på hverdage.
Lejer skal være til stede under hele arrangementet.
Lejer er erstatningspligtig for evt. opstået skade på det lejede, med tilhørende inventar, bortkomne nøgler og service.
Bestik og service til 60 personer skal forefindes intakt ved lejemålets afslutning. Der må ikke fjernes service eller indbo fra Fælleshuset.
Lejeren skal selv efterse Fælleshuset og rette henvendelse til Beboerforeningen inden festens begyndelse ved evt. fejl eller mangler. (I sommerperioden incl. havemøbler)
Lejeren er forpligtet til straks at foretage anmeldelse til Beboerforeningen eller Ejendomsfunktionæren, hvis der sker skade på installationer, ledninger el. lign.
Lejeren skal følge rimelige påbud til sikring af god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.
Lejeren skal sørge for, at alt hvad han selv skal overholde også bliver overholdt af dem, der gæster Fælleshuset og af dem som han har givet adgang til det lejede.

Ro og orden i Kobbelhusene:
Lejer skal sørge for, at vedkommendes gæster kun opholder sig i Kobbelhusene indenfor Fælleshusets område samt holde god ro og orden, så det ikke virker generende for d øvrige beboere. Evt. mangel på overholdelse heraf vil blive taget i betragtning ved evt. fremtidigt ønske om leje.
Musik må ikke være til gene for naboer til Fælleshuset.

Ved afslutning af festen:
Aflevering af nøglen skal ske til Fælleshusbestyren søndag kl.14.00, med mindre andet er aftalt.
Såfremt lokalerne er lejet til barnedåb, konfirmation eller bryllup, hvor festen finder sted søndag, aftales der særligt med Fælleshusbestyren
Forinden skal Fælleshusets køkken (incl. fliser) være rengjort, gang og toiletter være ryddet og fejet, salen være ryddet og fejet, borde tørret af og stolet op.
Inventar skal afleveres i rengjort og hel stand.
Køkkengrej og service skal være rengjort og sat på rette plads. Køleskab, fryser, opvaskemaskine, ovn og komfur skal være rengjort og tømt. Om sommeren skal havemøbler tjekkes og stables. Udenomsarealet opryddes.
Se i øvrigt tjekliste ved indgangsdør og i køkkenet.

Døre og vinduer:
Lejeren skal inden Fælleshuset forlades altid sikre, at alle døre og vinduer er lukket og at døren til festlokalet er låst.

Affald:
Skal bortskaffes af lejer. Evt. ved sortering og brug af dagrenovations containere, der står i skuret ved ungdomsboligerne. Kan det ikke være i disse, må lejeren selv sørge for bortskaffelse (evt. bortkørsel til fyldplads).
Bliver affaldet usorteret smidt i storskraldscontainerne, vil udgiften blive pålagt lejeren (det koster ca. 2500.00 kr.)
Efterladt affald vil blive fjernet uden varsel med fradrag i depositum.

Rullegitter ved køkkenet:
Se brugsanvisning på væggen ved side af gitteret.
Lejer er ansvarlig for, at hverken vedkommende selv eller dennes gæster overbelaster gitteret.
Er du i tvivl om brugen, skal anvendelse af gitteret straks ophøre.
Ved misbrug kan udgiften til reparation (som er meget bekostelig) blive pålagt lejeren.
Leje og Depositum: Weekend og helligdage.

Weekendleje :
Fredag kl 14.00 - Søndag kl 14.00*

Leje :
Med rengøring 1200,- kr + depositum 300,- kr (1500,-).

Leje ved fester og større arrangementer udenfor weekend :
Mandag - Torsdage 10.00 - 24.00*
Leje : med rengøring 950,- kr + depositum 300,- kr (1250,- kr).
Dagen før og efter kan tilvælges for et beløb af 100,- kr pr dag.

Børnefødselsdage og private møder:
Mandag - Torsdage 10.00 - 24.00*
Lejer rengør selv 350,-kr + depositum 100,- kr (450,-kr).
Almenyttige åbne formål fx generalforsamling I antenneforeningen og kollegaer I grundejerforeningen.
Mandag - Torsdage 10.00 - 24.00*
Faktureres individuelt efter indgået aftale om bl.a. rengøring.

* = Da vi bor I et sogneområde hvor der fredag St bededag`s og torsdag Kr himmelfartsdag`s weekenderne, er specielt pres på konfirmationer er der efter ønske lavet to undtagelser fra ovennævnte :

St bededag
Torsdag 10.00 - lørdag 10.00
Lørdag 12.00 - mandag 12.00

Kr himmelfartsdag
Onsdag 10.00 - fredag 10.00 og ordinær weekendleje

Depositum:
Depositum betales ved reservation som forudsætning for denne. Depositum fortabes ved eventuel aflysning senere end 14 dage for påtænkt arrangement.
Mangler ved oprydning og manglende/ødelagte effekter bliver modregnet i depositumbeløbet.
Hvis det indbetalte depositum ikke dækker eventuelle ødelæggelser, skal restbeløbet indbetales senest 8 dage efter aftale med Beboerforeningen i Kobbelhusene
Betalt depositum minus evt. mangler og ødelagte effekter m.m. tilbagebetales senest 14 dage efter aflevering af nøgle til Fælleshuset og lejekontrakten er opfyldt.

Brug af TV & DVD:
Det er lejer der hæfter for skader på Tv & DVD.
Der må ikke ændres på indstillingerne og flytning af Tv & DVD er ikke tilladt.
Ved fejl skal fælleshusforvalteren kontaktes straks.

Deling af lejemål med anden beboer:
Da Fælleshuset lejes for en hel weekend ad gangen, kan lejer træffe aftale med en anden beboer om at dele lejemålet. Den lejer, der iflg. kontrakten er lejer, er ansvarlig for at lejebetingelser overholdes. Leje og depositum afregnes kun med denne.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu