Vedtægter - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

Bestyrelsen
§1 Navn:
Foreningens navn er Kobbelhusenes beboerforening.

§2 Formål:
Foreningens formål er at repræsentere lejerne overfor udlejeren, I overensstemmelse med lejerflertallets beslutninger.
Endvidere at formidle samvær og andre aktiviteter til gavn for ejendommens beboere, herunder at administrere udlejningen af selskabslokaler I beboerhuset.

§3 Medlemsskab:
Hver husstand 3 - 155 kan optages som medlem med ret til at deltage i de arrangementer som foreningen forestår.

§4 Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske til foreningens formand eller kasserer I skriftlig form med mindst èn måneds varsel til udgangen af et kvartal.

§5 Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves af udlejer, der herefter overfører beløbet kvartalsvis til foreningen. Kontingentet kan ikke overstige kr 150 årligt pr. husstand.

§6 Ledelse:
Foreningen ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar er enhver, der bor I udlejet lejlighed, uanset om vedkommende er optaget på lejekontrakten.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Af bestyrelsesmedlemmerne er 3 på valg I ulige år og 2 I lige år.
Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg, såfremt dette er formåltjenesteligt.

§7 Generalforsamlingen:
Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af kalenderårets 1. kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med èn måneds varsel og med bekendtgørelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab - herunder budget og fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen I hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hver husstand råder over 1 stemme. der kan stemmes ved fuldmagt.

§8a Ekstraordinær generalforsamling:
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/4 af medlemmerne kræver det med et varsel på 14 dage.

§8b Beboermøde:
Beboermøde afholdes endvidere, når beboerrepræsentanterne finder anledning hertil, eller når 1/4 af medlemmerne begærer dette, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning herom.

§9 Regnskab:
Kassereren fører regnskabet. Regnskaber følger perioden 1.1 - 31.12.
Regnskabet skal omfatte dels foreningsregnskabet og dels regnskab over udlejning af selskabslokalerne.
Sidstnævnte regnskab skal I revideret stand indsendes til PBU Bolig a/s efter afholdelse af generalforsamling.

§10 Hæftelse:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for lovligt indgåede aftaler.

§11 Opløsning:
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling og kun såfremt mindst 1/2 af medlemmerne stemmer herfor.
Foreningens formue tilfalder medlemmerne jf. §3.

Vedtaget på beboermøde den 15. januar 1992
Senere ændret på generalforsamlingen den 24. oktober 1996 (§7)
Senere ændret på generalforsamlingen den 20. November 1997 (§7 og 9)

Overgangesregel: jf. generalforsamlingsbeslutning af 20. November 1997 om flytning af tidspunkt for generalforsamlingen fra November måned vedr. det kommendekalenderår til 1. kvartal I et kalenderår generelt, samt undladelse af afholdelse af generalforsamling I 1. kvartal I 1998, blev 1. generalforsamling efter 20.11.97
generalforsamlingen I 1. kvartal 1999.

Senere ændret på generalforsamlingen den 24. februar 2004 (§1)

§3 præciseret på generalforsamlingen d. 12.03.2024 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu