Generalforsamling 2019 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2019

Bestyrelsen > Referater > 2019
Referat Generalforsamling d27/02 2019


Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2018, budget 2019
4. Drøftelse og beslutning af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, på valg er: Lone Frederiksen (modtager ikke genvalg), Peder Pedersen (Modtager ikke gen-valg)
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af Revisor og Revisorsuppleant 8. Evt.


Deltagere:
Fra bestyrelsen: Peder, Carsten, Gitte, Lone & Flemming
Yderligere deltog: 6 personer fra Ringdams Kobbel.


Ad. 1
Dirigent blev Inger i nr. 65.
Referant blev Flemming Svane i nr. 81

Ad. 2
Peder fik gennemgået beretningen og der var ingen kommentarer hertil.

Ad. 3
Regnskab for 2018, samt budget for 2019 gennemgået og godkendt.

Ad. 4
Indkommet forslag omkring anlæggelse af P-plads uden for Ringdams Kobbel gennemgået og beslutning er, at sende forslaget videre til Vejle Kommune, da denne ejer jorden uden for Ringdams Kobbel.

Ad. 5
På valg var Inger Andersen i nr. 65, samt Trine Spangsberg i nr. 43.
Begge blev valgt ind i bestyrelsen.

Ad. 6
På valg som suppleanter var Charlotte Jensen i nr. 73, samt Kirsten Pedersen i nr. 27.
begge blev valgt som nye suppleanter.

Ad. 7
På valg til revisor, blev Palle Gilling i nr. 75 valgt og som revisorsuppleant blev Flemming Christensen i nr. 123 valgt.

Ad. 8
- Der blev spurgt ind til, om der kunne laves en afdragsordning i forbindelse med fraflytning, dette kan der i forhold til Vinding gruppen ikke. Der blev nævnt, at der skulle stå nogle penge hos Vinding
gruppen til fraflytning, men ingen havde yderligere viden om dette.
- i forbindelse med udflugter, kom der forslag om, at man ikke skal kunne tage gæster, der ikke bor på Ringdams Kobbel med på beboerforeningens regning.
- Der er blevet nævnt, at der spilles fodbold med bolde på græsområderne, som ind imellem rammer bilerne. Der henstilles på det kraftigste, at der ikke må spilles med bolde andre steder
end på fodboldbanen.
- Angående parkeringspladser, det er drøftet, om der kunne komme nummerering på pladserne, dette skal tages op med Vindinggruppen.
- Der blev snakket om, måden man bestiller fælleshuset på, kunne ændres. Evt. ved online bestilling på hjemmesiden. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu