Generalforsamling 2018 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2018

Bestyrelsen > Referater > 2018
Referat Generalforsamling d.07/03 2018


Dagsorden.
1. Valg af dirigent, referent, stemmeudvalg
2. Formandens beretning
3. Regnskab, Budget 2019
4. Drøftelse og beslutning vedr. indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.


Deltagere:
17 fantastiske og engagerede deltagere


1. Valg af dirigent, referent, stemmeudvalg
Bestyrelsen foreslog Inger Nørregård som referent, - hun blev valgt Referent Sune Kristiansen
Inger konstaterede generalforsamlingen rettidig indvarslet i henhold til vedtægterne, og med henvisning til dagsordenen gav formanden ordet.

2. Formandens beretning
Formanden henviste til den husstandsomdelte beretning. Formanden har på vegne af bestyrelsen et ønske om at der skabes større opbakning omkring arrangementerne. Tak til samarbejdspartnere og Tonny

3. Regnskab, Budget 2019
Kassereren henviste til det husstandsomdelte reviderede regnskab. Regnskabet afspejler den manglende opslutning til arrangementerne og deraf følgende aflysning. Der blev drøftet om arrangementerne bør afholdes selvom antallet af tilmeldte ikke er tilstrækkelig.
Regnskabet er godkendt.
Budgettet er godkendt.

4. Drøftelse og beslutning vedr. indkomne forslag
Ét indkommen forslag: Opmærkning af P-båse, da de ikke længere er så tydelige, særligt da opmærkningen er sorte fliser. Det er vedtaget at arbejde videre med en hvid opmærkning af båsene. Den nye bestyrelse tager drøftelsen med Tonny

5. Valg til bestyrelsen
Sandra Hvas modtager genvalg
Carsten Poulsen modtager genvalg
Sune Kristiansen modtager ikke genvalg
Flemming Andersen har sagt ja til at opstille og vælges uden kamp.

6. Valg af 2 suppleanter
Gitte Ahrenkiel genvælges som 1. suppleant
Krista Gilling genvælges som 2. suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Palle Gilling er revisor og revisor suppleant er Flemming Høj Christensen.

8. Evt.
Der blev drøftet om arrangementerne bør afholdes selvom antallet af tilmeldte ikke er tilstrækkelig. Det blev til en længere diskussion bl.a. omkring hvilke arrangementer, der bør prioriteres. Sandra foreslår i den sammenhæng at vi bør have fokus på det nære bl.a. legepladser. Hanne nævner at man kunne undersøge sponsorerede legeredskaber. Det blev foreslået at opslå mødeindkaldelser til GF og arrangementer i Facebook-gruppen, som mange af områdets beboere er med i. Mette foreslog at lave et årshjul for arrangementer Sune foreslog at opdatere hjemmesiden,
visuelle Indkaldelser m.v. opslås på cykel/affaldsskure
Idéerne går videre til den nye bestyrelse. 
Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu