Generalforsamling 2023 - Kobbelhusene

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2023

Bestyrelsen > Referater > 2023


Referat Generalforsamling 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
Dirigent: Lars, Referent: Inger valgt. Stemmetællere vælges ved afstemning.
Dirigenten fastslår, at indkaldelse mm til generalforsamling er sket retmæssigt

2. Formandens beretning
Lægges separat på hjemmesiden. Ingen bemærkninger til beretningen.

3. Regnskab 2022, Budget 2023
Regnskabet er lagt op på hjemmesiden, og der fremlægges enkelte kopier her på mødet. Enkelte poster blev uddybet af kassereren som ex. Fælleshusdrift, herunder renovering af loungestole (50% af den egentlige udgift).
Posten ”juridisk bistand” er opstået ifm. varslet huslejestigning på mere end 4 %, som regeringen havde stillet som et max. Kassereren blev meldt ind i Danske Lejere, men de kunne ikke hjælpe os, da den varslede stigning blev begrundet med to forskellige ting. Dels forhøjede driftsudgifter og afkastberegning ift. nettopris-indexet.
Sammenlagt et underskud på 885 kr.
Regnskabet er godkendt.

Budgettet er fremlagt sammen med regnskabet på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger og dermed godkendt.

4. Drøftelse og beslutning vedr. indkomne forslag, se nedenfor*
a. kommentar om at en beslutning om at cykelskuret i gård 4 skulle deles i 2 blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Sidste års referat siger dog noget andet. Forsøgsordningen i gård 4 er drøftet på et senere bestyrelsesmøde.
Der opfordres til at barnevogne, klapvogne mm. sættes i folks eget skur. Og så skal der evt. laves et tjek ift. hvilke cykler, der er i brug. Det tages med på et bestyrelsesmøde igen.
b. Referater og fotos mm. kan ses af besøgende udefra på hjemmesiden. Vi tager en drøftelse herom. De portrætfotos der allerede ligger der, er efter accept fra de, der er portrætteret.
Det foreslås, at referatet lægges i papirudgave i vaskehuset. Det tages op i den nye bestyrelse.
Navne udelades herefter i diverse referater fra bestyrelsesmøder. Hvis der er tvivl om brug af fotos på hjemmesiden, spørges de portrætterede.

5.+6.Valg til bestyrelsen. Konstituering foregår på første bestyrelsesmøde

• Inger (modtager ikke genvalg)
• Flemming (modtager ikke genvalg)
• Trine (modtager genvalg)
• Carsten (modtager genvalg)
• Gitte (ikke på valg)

Carsten Poulsen blev genvalgt, Trine Spangsberg blev genvalgt, Lars Tronhjem Rasmussen blev valgt,
Lone Frederiksen, Lene Hjelm, Karen Laursen stiller op.
Lone blev valgt,
Gitte Ahrenkiel fortsætter

7. Valg af 2 suppleanter
Lene og Karen vælges som suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kirsten valgt som revisor.

9. Evt.
Hvordan nedsætter vi farten i området? Kan der fjernes noget beplantning, så udsynet bliver bedre? Hvordan sænkes farten? Generalforsamlingen opfordrer til, at folk tager større hensyn. Den nye bestyrelse tager det op med Sigurd.

Carsten orienterede om, at elselskabet Ewii udfaser produktet ”grøn standard” fastpris med ny produkt ”grøn prisloft” variabel.
Kunder på fastpris aftale flyttes automatisk til ny grøn prisloft fra 1/07. Ewii har skriftligt oplyst, at man allerede nu kan skifte – uden den normale procedure (løbende måned plus 30 dage) altså fra dag til dag.


Kobbelhusene: Et sted, hvor der er plads til alle…
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu